Blog

Tag: Sài Gòn sau giãn cách

Royalty high quality stock image aerial view of Ho Chi Minh city, Vietnam
Tin tức

Sài Gòn Mùa Giãn Cách

Covid-19 đã và đang làm cho tình hình thế giới chúng ta thay đổi. Sài Gòn đi vào giãn cách lại càng khó khăn cho